0
Το καλάθι σας

Varieties: Cinsault 50% – Negoska 50%
Έδαφος: Καλλιεργούνται σε υψόμετρο 250 - 300 μέτρων και σε εδάφη με κλίση, αργιλώδη και αμμοπηλώδη.
Harvest: September 25-30
Microclimate: Semi-continental climate with little snowfall in winter and hot summer. Rainfall ranges from 400 – 600 mm per year. Artificial irrigation is not possible. The mesoclimate of the vineyard is described by mainly northerly winds (Vardaris), almost absence of spring frosts and low atmospheric humidity.